Wettelijke vermeldingen en privacy

Gegevens van de leverancier

Domaine du Ry d'Argent

Bernadette LEPAGE Tel. 081/56.65.45
Rue de la Distillerie, 51 Fax. 081/56.65.45
5081 BOVESSE
BTW NR. BE 0810.162.707
Accijnsnummer BE 1M000064700
Nr. erkend entrepothouder BE1M000064799
www.domainedurydargent.com

Algemene verkoopvoorwaarden

- Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de termen en voorwaarden te definiëren waaronder Mevr. Bernadette LEPAGE haar producten aan haar klanten biedt en verkoopt.
- Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden in alle andere documenten, tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
- Elke bestelling voor wijn of andere producten geleverd door Mevr. BAELE impliceert volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht, ongeacht de geografische herkomst van het geschil of de regio of het land waar de koopwaar is geleverd.

Bevoegde rechtbanken

Elk geschil met betrekking tot de leveringen of de betaling van de door Mevr. LEPAGE uitgegeven facturen valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Namen.

Bestellingen

Elke door de klant ondertekende bestelbon is onherroepelijk en bindend voor de klant, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen. Elke bestelling dient contant bij de levering betaald te worden. Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot is betaald. Indien de klant de bestelde koopwaar weigert te aanvaarden, heeft de verkoper de keuze om hem hiertoe gerechtelijk te verplichten of om als tegenprestatie een van rechtswege verkregen forfaitaire vergoeding voor de annulering van de koop te eisen ten bedrage van 15% van de overeengekomen prijs, waarbij het voor partijen uitdrukkelijk verboden is om over het bedrag te onderhandelen. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij de klant een gelijkaardige schadevergoeding verschuldigd. De te hanteren prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van levering. Mevr. Bernadette LEPAGE behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, met name bij insolvabiliteit van voormelde klant of in geval van het in gebreke blijven bij de betaling van de betreffende bestelling of in geval van een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

Levering

De vermelde levertermijnen zijn een indicatie en niet bindend voor de verkoper. Een vertraging bij de levering geeft in beginsel geen recht op schadevergoeding en leidt ook niet tot ontbinding van de overeenkomst. Op uitdrukkelijke bepaling in de offerte kan hiervan afgeweken worden in sommige met akkoord van de partijen omschreven gevallen. Reclamaties met betrekking tot de levering moeten binnen 8 dagen en in ieder geval vóór het gebruik of de wederverkoop van de koopwaar bij ons zijn ingediend.

Factuur

Elke reclamatie betreffende onze facturen moet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en per aangetekend schrijven bij ons zijn ingediend. In deze reclamatie dienen altijd de datum en het nummer van de bedoelde factuur vermeld te staan. Alle facturen dienen contant te worden betaald vanaf de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de hierboven staande termijn, zijn er vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten van 1% per begonnen maand verschuldigd alsook een boetebeding van 10% per jaar op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 50,00 EUR. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij de klant een gelijkaardige schadevergoeding verschuldigd. De te hanteren prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van levering. Zolang de koopwaar nog niet is betaald, blijft deze eigendom van de verkoper.

Variant

Iedere factuur die onbetaald blijft op haar vervaldag brengt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, interesten met zich mee tegen de wettelijke rentevoet en vermeerderd met 5% per jaar, waarbij de vervaldag als ingebrekestelling dient te worden beschouwd. De nog aan de verkoper verschuldigde resterende bedragen worden bovendien verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 75,00 EUR wegens interne kosten, zonder afbreuk aan de verplichting voor de debiteur om geheel of gedeeltelijk de eventuele gerechtskosten en allerlei andere honoraria en kosten in verband met de vordering van de te betalen schuld te betalen. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij de klant een gelijkaardige schadevergoeding verschuldigd.

Eigendom van de verkochte koopwaar

In alle gevallen en in afwijking van art. 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte koopwaar enkel na volledige betaling van de overeengekomen prijs aan de klant overgedragen. In geval van niet-betaling van onze facturen op de vervaldag, kunnen wij van rechtswege en zonder aanzegging onmiddellijk de overeenkomst als verbroken beschouwen. Op dat moment hebben wij het recht om de verkochte goederen terug te nemen van de klant, zonder afbreuk aan de vergoeding voor de geleden schade.

- Het feit dat de verkoper een of meer clausules die ten gunste van hem zijn opgesteld in deze algemene voorwaarden niet toepast, mag niet worden geïnterpreteerd als het feit dat hij ervan afziet om er een beroep op te doen.

- Deze algemene voorwaarden die staan vermeld op de documenten van de klant, zijn de verkoper niet tegenstelbaar.
- De door ons opgestelde fotokopieën, faxen, elektronische post, e mails etc. gelden als schriftelijk bewijs en zijn even rechtsgeldig als de originele stukken.

- De persoonlijke gegevens met betrekking tot uw identificatie en uw eventuele consumptiegewoonten worden verwerkt door de verkoper wiens gegevens hierboven vermeld staan, voor het klantenbeheer en acties op het gebied van direct marketing. U beschikt over het recht om uw gegevens te raadplegen, ze te laten verbeteren en/of gratis bezwaar te maken tegen de verwerking of bekendmaking ervan voor marketingdoeleinden.

Bescherming van minderjarigen

De verkoop van alcohol aan minderjarigen jonger dan 16 jaar is in België verboden. Elke persoon die wijn bestelt bij Mevr. Bernadette LEPAGE dient minimaal 16 jaar te zijn.

Bescherming van intellectuele rechten

De koper wordt geacht te weten dat de naam “Domaine du Ry d’Argent” wettelijk beschermd is. Hij mag deze naam enkel gebruiken met toestemming van de verkoper.

Mevrouw Bernadette LEPAGE en haar team zetten zich volledig in om u een product met de best mogelijke kwaliteit te leveren en ze wensen dat de koper ook zijn best doet om het aan hem geleverde product te respecteren. Zonder afbreuk aan iedere andere maatregel die de verkoper kan nemen om een einde te maken aan oneerlijke praktijken of praktijken die schade toebrengen aan het imago van het product, behoudt de verkoper zich het recht voor om te weigeren aan een koper te leveren die deze voorwaarden niet naleeft of schade toebrengt aan het merkimago van het product.